مدارک مورد نیاز ثبت نام خرید اعتباری

۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن در ساعت ۰۲:۲۵ ق.ظ

اشخاص حقیقی :
- تصویر  اصل کارت ملی
- تصویر اصل صفحه اول شناسنامه
- تصویر اصل سند یا اجاره نامه رسمی منزل
- تصویر قبض گاز یا برق منزل محل سکونت
- تصویر دسته چک جاری یا کارمندی
- تصویر اصل جواز کسب
- تصویر عکس سر در فروشگاه محل فعالیت

اشخاص حقوقی :
- تصویر اصل اساس نامه شرکت یا سازمان
- تصویر اصل کارت ملی مدیر عامل
- تصویر کارت ملی مسئول خرید
- تصویر صفحه اول شناسنامه مسئول خرید
- تصویر فیش حقوقی مسئول خرید
اخطار
خیر
بله